30/11/2018 kayak

Публична покана

Във връзка с изпълнение на проект „RowAdventure“, код на проекта ROBG 272 финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020, стартира процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Доставка на моторни превозни средства – леки автомобили“ със срок за подаване на оферти: 07.12.2018 г., 18.00 ч.

Цялата документация можете да изтеглите от тук: