30/11/2018 kayak

Публична покана 2

Във връзка с изпълнение на проект „Danube on 2 wheels“, код на проекта ROBG 277 финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020, стартира процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Доставка на моторни превозни средства – леки автомобили“ със срок за подаване на оферти: 07.12.2018 г., 18.00 ч.

Цялата документация можете да изтеглите от тук:

1. Решение

2. Публична покана

3. Техническа спецификация

4. Оферта

5. Изисквания към офертите

6. Декларация на кандидата по чл.53

7. Декларация за приемане на условията по д-р

8. Декларация за лични данни

9. Проект на договор

10.Декларация за подизпълнители

11. Методика за оценка