24/04/2019 kayak

Публична покана 4

Във връзка с изпълнение на проект „Danube on 2 wheels“, код на проекта ROBG 277, финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020, стартира процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет:

„Доставка на велосипеди и екипировка“ със срок за подаване на оферти: 01.05.2019г. до 18:00ч.

Цялата документация можете да изтеглите от тук: Изтегляне на пълна документация